CO2 stoot in Nederland

In 2008 was de totale CO2 stoot in Nederland 176 miljoen ton. Met de overige broeikasgassen omgerekend naar CO2 equivalenten was dit zelfs 207 miljoen ton. Daarvan is binnen de gemeente Hilversum ongeveer 300 kiloton CO2 uitgestoten. Hilversum heeft de ambitie in 2050 klimaatneutraal te zijn. Met klimaatneutraal wordt bedoeld dat de uitstoot van broeikasgassen terug wordt gedrongen. Men wil minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en andere schaarse grondstoffen. Fossiele brandstoffen veroorzaken onder meer olierampen op zee, landschap vernietiging en luchtverontreiniging. Daarnaast hebben fossiele brandstoffen ook negatieve consequenties voor de economie. De toenemende energievraag zorgt voor schaarste van fossiele brandstoffen, grondstoffen en voedsel. Hierdoor wordt de koopkracht van huishoudens beïnvloed. In Hilversum wordt er gestreefd naar een schone stad, dat is goed voor het klimaat, de gezondheid en de leefbaarheid. De komende jaren wil men in Hilversum grote sprongen maken met de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen, straatverlichting, scholen, bedrijventerreinen, woningen en riolen. De gemeente stimuleert initiatieven van inwoners, instellingen en ondernemers op het gebied van duurzaamheid.